dijous, 14 de març de 2013

Evitem els acomiadaments a la UPC!

Volem posar en coneixement de la comunitat universitària els següents fets:


  • Demà divendres hi ha convocat Consell de Govern
  • Creiem que l’actual Consell de Govern de la UPC, pendent de renovació després de les recents eleccions al Claustre, no està legitimat per aprovar documents que comporten canvis tan rellevants i substancials a les condicions laborals del PDI. És evident que els documents que es presentaran no són afers de tràmit i no entenem el caràcter d’urgència amb què es volen aprovar. Per tant, instem al Consell de Direcció a la seva retirada, a la corresponent negociació amb els representants del PDI i a la presentació dels acords en el Consell de Govern ja renovat.
  • Ahir a la comissió de personal de Consell de Govern es va explicar que es presentaran uns pressupostos que implicaran l’acomiadament de més de 100 PAS i possiblement (encara “no ho tenen totalment quantificat”) més de 200 PDI. Varis dels membres de la comissió es van queixar de la falta de temps per estudiar els documents i de la falta d’informació per poder aprovar-los.
  • El document “Orientacions acadèmiques del professorat a temps complet de la UPC” que es presentarà demà per aprovació al CG no ha estat negociat ni amb el Comitè i amb la Junta del PDI. Per tant, el procediment per la seva aprovació creiem que no s’ajusta a la legalitat vigent.
  • Les conseqüències de l’aprovació d’aquesta proposta poden tenir un impacte molt greu en les condicions laborals d’una part significativa del PDI: 
  1. Comportarà l’obertura de 205 expedients sancionadors, donat que es valorarà de forma oficial com a falta greu l’avaluació d'una D de recerca o de docència. Això obre la porta a iniciar el procediment per aplicar mesures disciplinàries que poden portar a l’acomiadament per raons objectives en el cas del PDI laboral i a la suspensió de treball i sou en el cas del PDI funcionari (de fins a dos anys).
  2. Un cop més, aquestes mesures s’aplicaran amb efectes retroactius fent servir processos d’avaluació anteriors a què es decidís que una D és una falta greu per baix rendiment. 
  3. El processos d’avaluació actuals estan teòricament orientats a la millora de la qualitat i la progressió de l’activitat docent i investigadora del PDI. Tot i que a la pràctica no s’han desenvolupat aquests aspectes de millora. 
  • Per altra part el col·lectiu de professorat acollit al Pla d’incentivació de la jubilació els han comunicat la decisió unilateral de diferir el pagament del 50% de l'incentiu del 2013. 
  • Tant des de la junta com des del comitè d’empresa hem demanat que ens presentin els ingressos i despeses de 2012 i el pressupost per poder donar alternatives a qualsevol acomiadament. En tot moment creiem que hem rebut excuses per no negociar el tema. 

Per últim, volem aquí expressar tota la nostra solidaritat amb els companys de la Universidad Politécnica de Madrid, on el seu Consejo de Gobierno ha votat l’acomiadament de 301 treballors i la reducció del 50 per cent del complement retributiu del PDI. CCOO Universidades Madrid estudia posar demandes individuals (membres del Consell de Govern) i de caràcter col·lectiu ja que considera que "vulneren el marc normatiu que regula les relacions laborals" i s'ha votat sabent-ho:

CCOO denunciará los 301 despidos en la UPM

Carlos Morla, el catedrático indignado de la UPM: "No veía así a la policía en la universidad desde hace 40 años"

Manifest del col·lectiu de professorat acollit al Pla d'incentivació de la jubilació voluntària

El col·lectiu de professorat acollit al Pla d’incentivació de la jubilació voluntària anticipada de la UPC, reunit el 13 de marc de 2013 per analitzar la situació generada arran del correu electrònic del rector del 6 de març de 2013 comunicant la decisió unilateral de diferir el pagament del 50% de l’incentiu del 2013,

MANIFESTA:

1. Que aquesta decisió unilateral incompleix el contracte signat amb cadascun dels afectats

2. Que la proposta d'acord a presentar al Consell de Govern s'ha comunicat a través d'un simple correu electrònic, la qual cosa no assegura el seu coneixement per part de tots els afectats

3. Que en qualsevol cas, el percentatge proposat és abusiu i arbitrari, perjudicant de manera molt diferent a cada membre d'aquest col·lectiu

4. Aquest col·lectiu de professorat, amb el pla de jubilació incentivat, ja contribueix, des de l'inici del pla, de forma important a la reducció de la despesa de la UPC

5. Lamentem la forma unilateral en que el rector ha pres aquesta decisió, sense haver consultat els afectats

PER TOT AIXÒ,

1. EXIGIM LA RETIRADA INMEDIATA DE L'ESMENTADA PROPOSTA I QUE NO SIGUI PRESENTADA AL CONSELL DE GOVERN

2. EN QUALSEVOL CAS, ENS RESERVEM EL DRET D'EMPRENDRE LES ACCIONS LEGALS OPORTUNES

dimecres, 28 de març de 2012

Les barbes en remull: Noves retallades sense precedents a la UPC


El nombre de retallades que estem patint a la nostra universitat i la pèrdua significativa de la qualitat docent i de recerca justificava sense cap mena de dubte la vaga realitzada el 29 de febrer. Vaga i manifestació que en global va ser un èxit. Així mateix, el Govern dels “millors” i una majoria de membres del Consell de Govern semblen no escoltar la majoria de professionals i estudiants de les nostres universitats, i van remant contracorrent guiats per una Generalitat que sembla que mai en tingui prou. 

En el darrer Consell de Govern es va aprovar una reducció de l’encàrrec docent de 12.000 punts i l’augment de 4 hores docents per a la majoria de professorat TEU i Col·laborador. Segons els nostres càlculs aproximats això comportarà tard o d’hora una reducció de personal equivalent a uns 400 professors a temps complert. En relació a la negociació, cal dir que s’han fet únicament dues reunions pel tema de l’augment d’hores de TEUs i Col·laboradors, tant Junta com Comitè es van pronunciar en contra unànimement (CCOO, UGT, CSIF) i van plantejar alternatives que no han estat considerades. Alhora en cap moment hem estat informats d’una nova reducció de l’encàrrec docent, malgrat que afecta significativament els nostres llocs de treball. 

Volem recordar que ja ens han retallat, de mitjana, més d’un 15% el sou i ara es preveuen noves retallades. Ara fa un any la retallada d’encàrrec docent ja va comportar 88 places menys d’associats i 13 d’ajudants, i una reducció contractual de 258 hores repartides entre uns 200 associats. A més cal sumar una llarga llista d’agressions a la nostra dignitat professional que hem anat explicant a les diferents assemblees convocades tant abans de la vaga del 29F com aquests últims dies.

Malgrat tot, sembla que això només acaba de començar i per això creiem que ara només tenim “les barbes en remull”, tot sembla indicar que a les grans tisores del nostre govern afegirem les de l’Estat... Es per això que demanem el suport de totes i tots a la vaga de demà 29M. No te cap fonament l’amenaça: “Si no retallem sense parar ens intervindran”. De fet estem intervinguts! Sense cap dubte, ho demostren les polítiques universitàries portades a terme per la nostra universitat en els últims dos anys i que estan molt lluny del programa electoral que es va presentar en el seu moment.

Per últim volem fer una crida a tots els representants elegits del govern de la nostra universitat per fer més transparent la democràcia a la universitat en uns moments tan crítics. Aquestes noves retallades són d’una magnitud tal que creiem que com a mínim els membres electes haurien de donar explicacions als seus electors i no votar amagant després la decisió pressa sense cap consulta democràtica. Tret d’excepcions, el professorat no ha estat consultat ni informat del sentit del vot de molts dels membres electes del CG. I compte, al final tot se sap!

dimarts, 29 de novembre de 2011

Per a una universitat democràtica i participativa

A les properes setmanes, la UPC es juga el seu futur com a Universitat democràtica i participativa. El passat 28 de novembre es va programar un claustre universitari on es debatrien les esmenes i, si escau, s'aprovaria el anomenat Projecte d'Adaptació d'Estatuts UPC 2011. Sembla que l'equip rectoral no té gens clar que s'aprovi aquest projecte: ens ho fa pensar l'ajornament del Claustre al 14 de desembre, i un comunicat enviat per un col·lectiu de 38 claustrals demanant la retirada de les esmenes que proposen que el Claustre Universitari continuï sent un òrgan de govern, i no un òrgan consultiu. 

CCOO-PDI no es presenta a les eleccions claustrals, i per tant no ha intervingut de manera directa en aquest debat. Per tant, considerem que són els representants de les candidatures al claustre els que han d'informar al PDI. Tanmateix, hem format part des del primer moment de la Plataforma per uns Estatuts Democràtics, i hem contribuit a redactar les esmenes que alguns claustrals ara demanen retirar. CCOO està en contra de qualsevol mesura que suposi reduir la participació i la democràcia a la Universitat i reitera el seu posicionament a les esmenes presentades des de la Plataforma.

dilluns, 16 de maig de 2011

L’increment de la càrrega lectiva potencial: una decisió precipitada

Després de rebre l’avaluació de la UPC de la nostra activitat docent i investigadora, molts companys i companyes del PDI ens han transmès la seva inquietud per un possible increment de la capacitat lectiva de tot el personal docent i investigador que tingui una “D” en recerca. Aquests increments, que podrien ser fins del 50% de la càrrega lectiva potencial, van ser acordats al Consell de Govern del 9 de febrer de 2011. En aquests moments, el procés d’avaluació està en fase de donar resposta a les múltiples incidències plantejades pel PDI.

Des de CCOO, considerem que l’aplicació d’aquest acord pel proper curs 2011/2012 és precipitada, doncs les circumstàncies en que es va desenvolupar el procés d’implantació dels criteris del Règim de Dedicació del Professorat per aquest curs no tenien en compte precisament aquest acord.

En primer lloc, segons el document de règim de dedicació del professorat vigent a la UPC [document CG 4/7 2008], el professorat avaluat desfavorablement en recerca pot escollir entre dues opcions en la formalització del seu pla d'actuació: pot acollir-se a un pla de recerca, o bé a un augment de capacitat lectiva potencial. Forçar un increment automàtic de capacitat lectiva d’aquest col•lectiu suposa un incompliment del document de règim de dedicació.

Des del Consell de Direcció de la UPC, mitjançant la pàgina web de preguntes freqüents sobre l’avaluació del règim de dedicació del professorat, s’informa que, pel curs 2011-2012, l’avaluació del PDI hauria de tenir caràcter informatiu. A la pregunta “Quines conseqüències tindré en cas d’obtenir una avaluació favorable, correcta o desfavorable?” es respon “En la present convocatòria 2011 no se’n derivaran conseqüències favorables (reduccions de CLP) ni de millora (formalització pla d'actuació), ja que l'objecte de la present convocatòria és posar a l'abast del professorat avaluat el resultat de la seva avaluació, i per tant s'ha de destacar el caràcter informatiu d'aquesta convocatòria”.

Per aquesta raó, des de CC OO considerem que no és escaient ni oportuna l’adopció d’aquesta mesura per al proper curs 2011/2012.

dimarts, 12 d’abril de 2011

Algunes noticies positives pel PDI-L

Davant l’allau de notícies preocupants pel nostre col•lectiu de PDI, en les dues últimes meses de negociació fetes aquest any volem remarcar alguns punts positius fruit d’una negociació fluïda i de la bona voluntat per part del Vr. de Personal Acadèmic de millorar dintre de l’entorn actual la situació del PDI-L. En aquest sentit volem destacar algunes modificacions i negociacions que estan començant i que creiem que produiran petites millores en la precària situació de molts de nosaltres.

S’ha negociat i aprovat:

1. El Consell de Govern va aprovar el febrer les modificacions al Manual d’Avaluació de l’Activitat Docent, que van ser prèviament negociades amb els representants sindicals de PDI-F i PDI-L. S’ha aconseguit que es tingui en compte el valor de referència de docència per les categories d’investigadors Ramon y Cajal, Juan de la Cierva i de Professorat Ajudant i Lector, no només en l’informe docent sinó també en l’avaluació del complement addicional docent. És a dir, en els períodes on ha realitzat menys de 4 hores docents, però ha realitzat el màxim que li pertoca per la seva categoria es tindran en compte a l’hora d’avaluar els quinquennis. D’altra banda, s’obté la possibilitat que la persona avaluada pugui demanar un canvi d’àmbit o bé recusar algun membre de la comissió d’avaluació, i finalment es redueix la part burocràtica.

2. Donada la situació actual de retallades en les que tots hem de ser el màxim de solidaris, la Junta de PDI-F i el Comitè de PDI-L vam acceptar que aquest any només portarien per aprovació a Consell de Govern la concessió de sis sabàtics, i que les mobilitats quedarien supeditades a l’obtenció de finançament extern. Però a la Comissió del Consell de Govern de Personal i Acció Social, en la que estem convidats amb veu i sense vot, un nombre determinat de representants, en contra de l’opinió de l’únic representant de PDI-L, van bloquejar la proposta amb l’afany d’un major nombre de concessions de sabàtics. 

3. Va ser aprovada la renovació de l’acord del pla d’estabilització de Lectors i Investigadors Ramon y Cajal, que en breu serà convocada. Així mateix, reiterats cops hem exigit des de CCOO que es realitzin el concursos d’estabilització del pla de l’any passat i esperem que en breu surtin publicats. Creiem que aquesta dilatació en el temps és contraproduent i injusta.

S’està negociant: 

Dintre de les diferents comissions en les que participa CCOO de PDI-F i PDI-L, estem treballant per encaminar diferents negociacions (e.g., codi ètic, pla d’acció social, nou model de mobilitat i sabàtics, concursos, integració de l’EUETIB). Alhora volem destacar que ja hem presentat un esborrany per modificar l’actual pla d’estabilització de lectors i investigadors Ramon y Cajal. Per part del Vicerrectorat de Personal Acadèmic, aquest s’ha mostrat receptiu davant la possibilitat d’obrir una negociació entorn aquest tema. Les dues principals aportacions, que realitzem unitàriament des del Comitè, són:

1. L’estabilització de Lector a Agregat es realitzi mitjançant un concurs de promoció interna, tal i com obre la possibilitat el propi conveni de PDI-L. 

2. Que es redueixi la burocràcia i els terminis de tot el procés, i s’augmentin les garanties del candidat, que gràcies al seu esforç ha fet que es convoqui una plaça estable.

dimecres, 6 d’abril de 2011

Més de 300 professors i professores poden anar al carrer a la UPC! (només, per començar a parlar)

En el darrer comunicat del Secretariat Inter-Universitari de CCOO vam comunicar que “l'ofensiva contra els serveis públics del govern ha arribat a les universitats. El govern pretén reduir en 150 milions d’euros l'aportació de la Generalitat als pressupostos de les universitats públiques.”

La situació creiem que és molt preocupant i requereix una resposta contundent de la comunitat universitària. Molts de vosaltres ens heu demanat com afectaran aquestes retallades a la UPC. A data d’avui, estem esperant una reunió que es realitzarà els propers dies i on esperem obtenir tota la informació i, per tant, començar a quantificar la magnitud de la tragèdia. Però a hores d’ara podem avançar la informació que hem anat rebent. La principal és que la retallada a la UPC serà de 37,8 M€ i el Consell de Govern ja es va avançar a la retallada oficial proposant una retallada de l’encàrrec docent del 8%.

Actualment, les Escoles i Facultats ja estan refent l’encàrrec que després hauran de comunicar als respectius departaments. No totes les retallades són per igual a cada escola i facultat, ni afectaran per igual a cada departament. Però, en general, tota la UPC ja pot dir adéu a l’EEES i, a més, farà moltes passes cap enrere en la qualitat acadèmica, que directament notarà l’alumnat el proper curs. És a dir, competències o tutories, no seran més que una farsa.

Per altra part, aquesta retallada equivaldrà directament a pèrdua de llocs de treball, que calculat en termes d’associats 4+4, equivaldria a “no renovar contractes” a més de 300 professors associats. A data d’avui, ens han assegurat, i així es va aprovar, que sortiran les estabilitzacions a agregat dels lectors que tinguin l’acreditació i es renovaran contractes d’ajudants i becaris. Això si, la UPC no assegura que es convoqui un concurs per aquells ajudants i becaris que finalitzin contracte, encara que tinguin l’acreditació, per tal que puguin continuar el seu particular viacrucis de precarietat laboral a la que estan destinats els joves amb talent del nostre país. En la mateixa situació perillen tots aquells que hagin de demanar el cinquè any. Per últim, la promoció a catedràtic, les substitucions de les jubilacions, les substitucions per baixes, els sabàtics i gran part de les mobilitats queden en el congelador.

Evidentment sospitem que això, conjuntament amb la forta retallada al PAS, no és suficient per reduir la despesa 37,8 M€ i, per tant, estem a l’espera de ser convocats en breu. En aquest sentit, i davant possibles retallades majors de personal, CCOO demana tot el suport de la comunitat per actuar amb la contundència requerida. Recordem que el curs passat tots ja vam fer molts sacrificis en termes de sou, suportant retallades molt importants. Ara demanarem exemple a tots els nivells i, evidentment, que l'equip rectoral compleixi amb la responsabilitat que tota la comunitat universitària els hi ha donat democràticament, i defensin els interessos de tots nosaltres.

Properament, i donat que hi ha molts canvis a tots els nivells (Ley de la Ciencia, Estatuto del PDI, Avaluació del professorat, Decret de doctorat), enviarem nous comunicats i convocarem assemblees per explicar la situació. No descartem accions més contundents, de tots nosaltres depèn defensar el país dels atacs interns

Defensar els llocs de treball és defensar els Serveis Públics i la seva qualitat