dijous, 14 de març de 2013

Evitem els acomiadaments a la UPC!

Volem posar en coneixement de la comunitat universitària els següents fets:


  • Demà divendres hi ha convocat Consell de Govern
  • Creiem que l’actual Consell de Govern de la UPC, pendent de renovació després de les recents eleccions al Claustre, no està legitimat per aprovar documents que comporten canvis tan rellevants i substancials a les condicions laborals del PDI. És evident que els documents que es presentaran no són afers de tràmit i no entenem el caràcter d’urgència amb què es volen aprovar. Per tant, instem al Consell de Direcció a la seva retirada, a la corresponent negociació amb els representants del PDI i a la presentació dels acords en el Consell de Govern ja renovat.
  • Ahir a la comissió de personal de Consell de Govern es va explicar que es presentaran uns pressupostos que implicaran l’acomiadament de més de 100 PAS i possiblement (encara “no ho tenen totalment quantificat”) més de 200 PDI. Varis dels membres de la comissió es van queixar de la falta de temps per estudiar els documents i de la falta d’informació per poder aprovar-los.
  • El document “Orientacions acadèmiques del professorat a temps complet de la UPC” que es presentarà demà per aprovació al CG no ha estat negociat ni amb el Comitè i amb la Junta del PDI. Per tant, el procediment per la seva aprovació creiem que no s’ajusta a la legalitat vigent.
  • Les conseqüències de l’aprovació d’aquesta proposta poden tenir un impacte molt greu en les condicions laborals d’una part significativa del PDI: 
  1. Comportarà l’obertura de 205 expedients sancionadors, donat que es valorarà de forma oficial com a falta greu l’avaluació d'una D de recerca o de docència. Això obre la porta a iniciar el procediment per aplicar mesures disciplinàries que poden portar a l’acomiadament per raons objectives en el cas del PDI laboral i a la suspensió de treball i sou en el cas del PDI funcionari (de fins a dos anys).
  2. Un cop més, aquestes mesures s’aplicaran amb efectes retroactius fent servir processos d’avaluació anteriors a què es decidís que una D és una falta greu per baix rendiment. 
  3. El processos d’avaluació actuals estan teòricament orientats a la millora de la qualitat i la progressió de l’activitat docent i investigadora del PDI. Tot i que a la pràctica no s’han desenvolupat aquests aspectes de millora. 
  • Per altra part el col·lectiu de professorat acollit al Pla d’incentivació de la jubilació els han comunicat la decisió unilateral de diferir el pagament del 50% de l'incentiu del 2013. 
  • Tant des de la junta com des del comitè d’empresa hem demanat que ens presentin els ingressos i despeses de 2012 i el pressupost per poder donar alternatives a qualsevol acomiadament. En tot moment creiem que hem rebut excuses per no negociar el tema. 

Per últim, volem aquí expressar tota la nostra solidaritat amb els companys de la Universidad Politécnica de Madrid, on el seu Consejo de Gobierno ha votat l’acomiadament de 301 treballors i la reducció del 50 per cent del complement retributiu del PDI. CCOO Universidades Madrid estudia posar demandes individuals (membres del Consell de Govern) i de caràcter col·lectiu ja que considera que "vulneren el marc normatiu que regula les relacions laborals" i s'ha votat sabent-ho:

CCOO denunciará los 301 despidos en la UPM

Carlos Morla, el catedrático indignado de la UPM: "No veía así a la policía en la universidad desde hace 40 años"

Manifest del col·lectiu de professorat acollit al Pla d'incentivació de la jubilació voluntària

El col·lectiu de professorat acollit al Pla d’incentivació de la jubilació voluntària anticipada de la UPC, reunit el 13 de marc de 2013 per analitzar la situació generada arran del correu electrònic del rector del 6 de març de 2013 comunicant la decisió unilateral de diferir el pagament del 50% de l’incentiu del 2013,

MANIFESTA:

1. Que aquesta decisió unilateral incompleix el contracte signat amb cadascun dels afectats

2. Que la proposta d'acord a presentar al Consell de Govern s'ha comunicat a través d'un simple correu electrònic, la qual cosa no assegura el seu coneixement per part de tots els afectats

3. Que en qualsevol cas, el percentatge proposat és abusiu i arbitrari, perjudicant de manera molt diferent a cada membre d'aquest col·lectiu

4. Aquest col·lectiu de professorat, amb el pla de jubilació incentivat, ja contribueix, des de l'inici del pla, de forma important a la reducció de la despesa de la UPC

5. Lamentem la forma unilateral en que el rector ha pres aquesta decisió, sense haver consultat els afectats

PER TOT AIXÒ,

1. EXIGIM LA RETIRADA INMEDIATA DE L'ESMENTADA PROPOSTA I QUE NO SIGUI PRESENTADA AL CONSELL DE GOVERN

2. EN QUALSEVOL CAS, ENS RESERVEM EL DRET D'EMPRENDRE LES ACCIONS LEGALS OPORTUNES