divendres, 29 de gener de 2010

Butlletí PDI - No.1: La Carrera Horitzontal dels Professors Associats a Temps parcial

Al voltant del mes d’octubre un considerable nombre de professors associats a temps parcial es posaren en contacte amb nosaltres per comunicar-nos que no entenien com dintre del procés d’adaptació a la carrera horitzontal se’ls hi havia denegat passar a la categoria d’associat de tipus II, donat que creien que complien els requisits establerts en el document aprovat pel Consell de Govern (CG 10-12 2008 – Acord núm. 175/2008) i, a més, tenien un informe positiu del departament.

Posteriorment, un nombre important de professors van presentar les pertinents al•legacions. Pel que ens han fet arribar ells mateixos les respostes a les al•legacions les van rebre per carta al voltant de la darrera setmana lectiva de desembre, i totes les que coneixem han estat desestimades fent esmena al propi document (CG 10-12-2008) i amb respostes molt similars i poc acurades envers les al•legacions presentades. Donades les dates festives, possiblement han estat pocs els que han presentat un recurs de reposició dintre de l‘ajustat termini en dies naturals. Esperem que aquests recursos siguin correctament considerats i no contribueixin més al desencís del nostre professorat i dels caps de departament i secció que han vist com no s’estan reconeixent degudament els mèrits de professors que porten molts d’anys entre nosaltres treballant per l’excel•lència de la nostra Universitat.

En quins punts no estem d’acord

D'acord amb el CG 10-12-2008 la pròrroga del contracte s'ha de fer en el nivell retributiu del professorat associat a temps parcial de tipus 2 quan la persona interessada compleixi aquestes quatre condicions:

1. La seva antiguitat, com a mínim, ha de ser de cinc anys consecutius a la UPC en el nivell de professorat associat a temps parcial bàsic.

2. Tingui una nota no inferior a 3,5 en la mitjana de les enquestes d’avaluació de l’estudiantat dels darrers cinc cursos acadèmics.

En relació a aquest punt entenem que el citat acord (175/2008 del Consell de Govern) especifica la nota amb un únic decimal, encara que tots rebem els resultats de les enquestes d'avaluació amb dos decimals. D'aquesta forma, matemàticament interpretem que si el segon decimal és igual o superior a cinc, el decimal anterior s'incrementarà en una unitat. És a dir, si un professor té una nota de 3,45 utilitzant un arrodoniment no truncat hauria de tenir una nota de 3,5.

En segon lloc, creiem que el document explicita clarament la mitjana de les enquestes i no la mitjana de les mitjanes de cada any.

En tercer lloc, si un professor no té cap enquesta en un període de cinc anys, no pot ser avaluat negativament com si tingués una nota inferior a 3,5.

3. Hagi complert amb una mitjana mínima del 95% de la seva capacitat lectiva potencial en tots els contractes anteriors.

Alguns dels nostres companys han rebut una valoració negativa degut a que en un únic contracte el CLP (Capacitat Lectiva Potencial) no arribava a 0,95 amb independència que en altres contractes es superés amb escreix aquest valor i, per tant, també es superés en mitjana. La nostra posició en relació aquest punt és que, tal i com indica clarament aquest tercer punt, si la mitjana de tots els contractes és superior a 0,95 l'avaluació ha de ser positiva, tenint en compte que:

a) l’apartat corresponent de l'Acord 175/2008 no indica mitjana “en tots i cada un dels anys de contracte” sinó “en tots els contractes anteriors”,

b) l'encàrrec docent es realitza per cada curs acadèmic i, per tant, si la unitat d'avaluació és el curs acadèmic, la mitjana d'un únic encàrrec (mitjana d’un únic valor en cada contracte) no té raó de ser, entenent així que la mitjana ha de ser la dels encàrrecs realitzats,

c) hi ha punts de docència que no es comptabilitzen en el mateix període que s'imparteixen, com per exemple la tutoria de projectes finals de carrera, entre d'altres. Aquest fet pot comportar que una professora o professor no tingui comptabilitzada aquesta tasca docent fins el següent contracte, retràs que explica casos en que el valor calculat d'un període sigui inferior a 1 i en el següent molt superior a 1.

És per aquest últim motiu que considerem totalment encertat que l'acord (CG 10-12-2008 ) estableixi la mitjana com a element d'avaluació.

4. Superi un informe qualitatiu d'avaluació elaborat per l'òrgan que tingui atribuïda aquesta competència de les unitats bàsiques d'adscripció orgànica i funcional.

En tots aquest punts i donada que la situació de cada professor pot ser molt diferent us volem recordar que des de CCOO us volem donar tot el suport. En aquest sentit, per qualsevol consulta, trobareu tot el nostre suport a la nostra secció sindical.