dimarts, 12 d’abril de 2011

Algunes noticies positives pel PDI-L

Davant l’allau de notícies preocupants pel nostre col•lectiu de PDI, en les dues últimes meses de negociació fetes aquest any volem remarcar alguns punts positius fruit d’una negociació fluïda i de la bona voluntat per part del Vr. de Personal Acadèmic de millorar dintre de l’entorn actual la situació del PDI-L. En aquest sentit volem destacar algunes modificacions i negociacions que estan començant i que creiem que produiran petites millores en la precària situació de molts de nosaltres.

S’ha negociat i aprovat:

1. El Consell de Govern va aprovar el febrer les modificacions al Manual d’Avaluació de l’Activitat Docent, que van ser prèviament negociades amb els representants sindicals de PDI-F i PDI-L. S’ha aconseguit que es tingui en compte el valor de referència de docència per les categories d’investigadors Ramon y Cajal, Juan de la Cierva i de Professorat Ajudant i Lector, no només en l’informe docent sinó també en l’avaluació del complement addicional docent. És a dir, en els períodes on ha realitzat menys de 4 hores docents, però ha realitzat el màxim que li pertoca per la seva categoria es tindran en compte a l’hora d’avaluar els quinquennis. D’altra banda, s’obté la possibilitat que la persona avaluada pugui demanar un canvi d’àmbit o bé recusar algun membre de la comissió d’avaluació, i finalment es redueix la part burocràtica.

2. Donada la situació actual de retallades en les que tots hem de ser el màxim de solidaris, la Junta de PDI-F i el Comitè de PDI-L vam acceptar que aquest any només portarien per aprovació a Consell de Govern la concessió de sis sabàtics, i que les mobilitats quedarien supeditades a l’obtenció de finançament extern. Però a la Comissió del Consell de Govern de Personal i Acció Social, en la que estem convidats amb veu i sense vot, un nombre determinat de representants, en contra de l’opinió de l’únic representant de PDI-L, van bloquejar la proposta amb l’afany d’un major nombre de concessions de sabàtics. 

3. Va ser aprovada la renovació de l’acord del pla d’estabilització de Lectors i Investigadors Ramon y Cajal, que en breu serà convocada. Així mateix, reiterats cops hem exigit des de CCOO que es realitzin el concursos d’estabilització del pla de l’any passat i esperem que en breu surtin publicats. Creiem que aquesta dilatació en el temps és contraproduent i injusta.

S’està negociant: 

Dintre de les diferents comissions en les que participa CCOO de PDI-F i PDI-L, estem treballant per encaminar diferents negociacions (e.g., codi ètic, pla d’acció social, nou model de mobilitat i sabàtics, concursos, integració de l’EUETIB). Alhora volem destacar que ja hem presentat un esborrany per modificar l’actual pla d’estabilització de lectors i investigadors Ramon y Cajal. Per part del Vicerrectorat de Personal Acadèmic, aquest s’ha mostrat receptiu davant la possibilitat d’obrir una negociació entorn aquest tema. Les dues principals aportacions, que realitzem unitàriament des del Comitè, són:

1. L’estabilització de Lector a Agregat es realitzi mitjançant un concurs de promoció interna, tal i com obre la possibilitat el propi conveni de PDI-L. 

2. Que es redueixi la burocràcia i els terminis de tot el procés, i s’augmentin les garanties del candidat, que gràcies al seu esforç ha fet que es convoqui una plaça estable.

dimecres, 6 d’abril de 2011

Més de 300 professors i professores poden anar al carrer a la UPC! (només, per començar a parlar)

En el darrer comunicat del Secretariat Inter-Universitari de CCOO vam comunicar que “l'ofensiva contra els serveis públics del govern ha arribat a les universitats. El govern pretén reduir en 150 milions d’euros l'aportació de la Generalitat als pressupostos de les universitats públiques.”

La situació creiem que és molt preocupant i requereix una resposta contundent de la comunitat universitària. Molts de vosaltres ens heu demanat com afectaran aquestes retallades a la UPC. A data d’avui, estem esperant una reunió que es realitzarà els propers dies i on esperem obtenir tota la informació i, per tant, començar a quantificar la magnitud de la tragèdia. Però a hores d’ara podem avançar la informació que hem anat rebent. La principal és que la retallada a la UPC serà de 37,8 M€ i el Consell de Govern ja es va avançar a la retallada oficial proposant una retallada de l’encàrrec docent del 8%.

Actualment, les Escoles i Facultats ja estan refent l’encàrrec que després hauran de comunicar als respectius departaments. No totes les retallades són per igual a cada escola i facultat, ni afectaran per igual a cada departament. Però, en general, tota la UPC ja pot dir adéu a l’EEES i, a més, farà moltes passes cap enrere en la qualitat acadèmica, que directament notarà l’alumnat el proper curs. És a dir, competències o tutories, no seran més que una farsa.

Per altra part, aquesta retallada equivaldrà directament a pèrdua de llocs de treball, que calculat en termes d’associats 4+4, equivaldria a “no renovar contractes” a més de 300 professors associats. A data d’avui, ens han assegurat, i així es va aprovar, que sortiran les estabilitzacions a agregat dels lectors que tinguin l’acreditació i es renovaran contractes d’ajudants i becaris. Això si, la UPC no assegura que es convoqui un concurs per aquells ajudants i becaris que finalitzin contracte, encara que tinguin l’acreditació, per tal que puguin continuar el seu particular viacrucis de precarietat laboral a la que estan destinats els joves amb talent del nostre país. En la mateixa situació perillen tots aquells que hagin de demanar el cinquè any. Per últim, la promoció a catedràtic, les substitucions de les jubilacions, les substitucions per baixes, els sabàtics i gran part de les mobilitats queden en el congelador.

Evidentment sospitem que això, conjuntament amb la forta retallada al PAS, no és suficient per reduir la despesa 37,8 M€ i, per tant, estem a l’espera de ser convocats en breu. En aquest sentit, i davant possibles retallades majors de personal, CCOO demana tot el suport de la comunitat per actuar amb la contundència requerida. Recordem que el curs passat tots ja vam fer molts sacrificis en termes de sou, suportant retallades molt importants. Ara demanarem exemple a tots els nivells i, evidentment, que l'equip rectoral compleixi amb la responsabilitat que tota la comunitat universitària els hi ha donat democràticament, i defensin els interessos de tots nosaltres.

Properament, i donat que hi ha molts canvis a tots els nivells (Ley de la Ciencia, Estatuto del PDI, Avaluació del professorat, Decret de doctorat), enviarem nous comunicats i convocarem assemblees per explicar la situació. No descartem accions més contundents, de tots nosaltres depèn defensar el país dels atacs interns

Defensar els llocs de treball és defensar els Serveis Públics i la seva qualitat
dilluns, 4 d’abril de 2011

Declaració conjunta sobre la proposta de modificació d'Estatuts a la UPC (AEP - CAU - IAC - CCOO - CSIF - QPC - UGT - UpiC)

Malgrat els anuncis reiterats del rector davant el Claustre Universitari i altres òrgans col·legiats que la revisió dels Estatuts es limitaria a una adaptació als canvis legislatius de la LOMLOU del 2007, ens trobem davant d'una proposta radical de canvis profunds de l'estructura de la universitat, que afecta més del 87% de l'articulat dels Estatuts.

Les entitats sotasignats ens manifestem en contra d'aquesta proposta, entre d'altres, per les raons següents:

1. El Claustre Universitari, l’òrgan més representatiu de la comunitat universitària, perdria la majoria de competències. Així, es centralitzaria el govern, la legislació, la configuració de l'estructura de la universitat i el control en un sol òrgan: un Consell de Govern designat en gran part pel rector. Per tant, la comunitat universitària tindria menys possibilitats de fer sentir la seva veu.

2. Centres, departaments i instituts perdrien funcions i quedarien diluïts dins un conjunt de noves estructures poc definides, sense que se n'explicitin ni els motius ni el disseny que es persegueix.

3. A les unitats, els òrgans més representatius perdrien competències o podrien desaparèixer. Això contribuiria a reduir la participació i la co-responsabilització dels membres de la Universitat, que és imprescindible per al bon funcionament d’una institució de caire acadèmic.

4. La figura del rector i uns pocs càrrecs concentrarien un gran poder, entre d'altres, el de fer nomenaments i designar una part important dels òrgans
col·legiats.

5. Augmentaria la indefensió de les persones, per la manca de concreció tant de les noves estructures que es crearien com de les que ja hi ha, com ara UTGs i federacions, i per l'eliminació d'algunes de les actuals garanties estatutàries.

6. En cas de conflicte, rector i altres òrgans serien jutge i part en diversos procediments.

7. S’imposaria una concepció més economicista que no pas científica del coneixement i de l’activitat acadèmica, tot primant l'ús dels coneixements
existents en front de la generació de nous.

8. Es reduiria l'abast del concepte de cooperació, desapareixeria la prohibició de fer recerca amb finalitats bèl·liques i tota al·lusió al desarmament.

9. Es reduiria dràsticament la possibilitat de participació de la comunitat universitària i, molt especialment, de l’estudiantat.

Si prosperés aquesta iniciativa, la Universitat es veuria implicada en un nou i prolix procés organitzatiu, legislatiu i de reglamentació, en un moment en què les prioritats han de ser unes altres. A més, si es concretessin algunes de les iniciatives legislatives en curs a nivell estatal i autonòmic, al cap de poc temps caldria recomençar el procés.

Amb la vocació de promoure el futur democràtic i acadèmic de la Universitat, demanem que es limiti la modificació dels Estatuts a una mera adaptació de caràcter tècnic en allò que exigeix la legislació.